fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN REFLOREZ

Dit zijn de algemene voorwaarden van V.O.F. Pastell Property (handelsnaam: ‘Reflorez’),
gevestigd aan de Jozefisraëlsplein 1, 9718 EN, in Groningen en ingeschreven bij de KvK met
nummer 861329697.
U bent consument en verstrekker van de opdracht (bestelling) aan Reflorez (opdrachtnemer).
Onder de opdracht wordt verstaan de levering van producten en diensten zoals beschreven in
de aan u verzonden bevestigingsmail. Inclusief de organisatie en levering van alle zaken die
nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht.
Consument kan ervan uitgaan dat Reflorez zich altijd zal inspannen om een constante en hoge
kwaliteit van producten en diensten te leveren en de daarvoor gemaakte afspraken na te komen.

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1 De algemene voorwaarden maken deel uit van de (totstandkoming van de) overeenkomst en
worden tegelijkertijd met het sluiten van de overeenkomst aan de consument beschikbaar
gesteld en door deze akkoord bevonden.
1.2 De tekst van deze algemene voorwaarden wordt langs elektronische weg aan de consument
ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet
mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar
van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij
op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen
worden toegezonden.
1.3 Andere algemene voorwaarden (van consument) dan deze worden uitdrukkelijk van de hand
gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.4 Afwijkingen van de algemene voorwaarden en aanvullingen op de algemene voorwaarden
dienen schriftelijk gedaan te worden, voorzien van een datum en een akkoord van beide
partijen.
1.5 Wanneer een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig, vernietigd of vernietigbaar is,
dan blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverlet.
1.6 Indien er sprake is van een situatie die niet is opgenomen in de algemene voorwaarden
geldt: de overeenkomst is altijd leidend, daarna pas (mondelinge) afspraken.
1.7 Reflorez is niet gebonden aan een aanbieding, factuur, offerte, overeenkomst en/of andere
bescheiden indien er (schrijf)fouten in vermeld staan.
1.8 Eventueel genoemde fatale termijnen zijn nimmer fatale termijnen. Reflorez dient eerst in
gebreke te worden gesteld wil verzuim aanvangen.

1.9 Reflorez is ten alle tijden gerechtigd om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en
Reflorez zal bij wijzigingen hier z.s.m. mededeling van doen aan de consument.


Artikel 2 – Aanbiedingen
2.1 Alle door of namens Reflorez gedane aanbiedingen zijn 14 dagen geldig vanaf de
aanboddatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en/of tenzij consument de aanbieding
binnen die termijn schriftelijk afwijst.
2.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een
goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Reflorez gebruik
maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
aanbod binden Reflorez niet.
2.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 3 – Overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding van de aanbieding door
consument, tenzij Reflorez onmiddellijk schriftelijk de overeenkomst betwist.
3.2 Wanneer de aanvaarding van consument echter op wezenlijke punten afwijkt van de
aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Reflorez uitdrukkelijk schriftelijk met
deze afwijkingen heeft ingestemd.
3.3 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Reflorez
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
ontvangst van deze aanvaarding niet door Reflorez is bevestigd, kan de consument de
overeenkomst ontbinden.
3.4 Reflorez kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn
voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Reflorez op grond van
dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
voorwaarden te verbinden.
3.5 Als Reflorez consument een schriftelijke of digitale bevestiging van de bestelling stuurt, is die
beslissend voor de inhoud en uitleg van de overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke
verschrijvingen.
3.6 Reflorez staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in
het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Reflorez er
tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

3.7 Reflorez bepaalt de wijze van uitvoering van de overeenkomst en kan daarbij gebruik maken
van derden.


Artikel 4 – Prijzen/ betaling/ waarborg/ rente/ kosten
4.1 De prijzen van Reflorez zijn in Euro’s en incl. B.T.W., tenzij anders vermeld in de aanbieding/
offerte en/of op de factuur.
4.2 De prijzen van Reflorez zijn exclusief bijkomende kosten, tenzij anders vermeld in de offerte
en/of op de factuur. Indien er sprake is van bijkomende kosten, zijn deze niet bij de
oorspronkelijke factuur inbegrepen. Deze extra kosten worden aan de klant doorberekend.
4.3 Indien de overeenkomst uit meerdere deelopdrachten bestaat, kan Reflorez per
deelopdracht factureren of een gemiddelde prijs per vaste periode factureren.
4.4 Reflorez kan vóór de uitvoering van de opdracht een deel van de prijs (maximaal 50%) als
voorschot factureren ter dekking van inkoopkosten en ter verzekering van eindbetaling.
4.5 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen
de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het
ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na
het sluiten van de overeenkomst.
4.6 De betalingstermijn is een fatale termijn. Consument is niet gerechtigd enige betaling op te
schorten dan wel te verrekenen.
4.7 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan Reflorez te melden.
4.8 In geval van niet tijdige betaling van haar facturen kan Reflorez de uitvoering van de
opdracht opschorten of de overeenkomst opzeggen.
4.9 Indien binnen de betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is consument van
rechtswege in verzuim. Zij is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd (waarbij geldt dat een
gedeelte van de maand als een hele maand wordt aangemerkt) alsmede buitengerechtelijke
incassokosten van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 350,-.   
4.10 In geval van een gerechtelijke (incasso)procedure van Reflorez tegen consument is
consument naast de incassorente en incassokosten de integrale kosten van rechtsbijstand
verschuldigd, inclusief buitengerechtelijke kosten, voor zover deze de incassokosten overstijgen.
Hiermee stellen partijen het Rapport Voorwerk II terzijde.

Artikel 5 – Verplichtingen consument
5.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de
aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat
de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou
mogen doen.

5.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het
gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in 5.1.


Artikel 6 – Wijzigingen/ annuleringen overeenkomst
6.1 Indien consument de overeenkomst na de opdrachtbevestiging wil wijzigen zal Reflorez zich
inspannen daaraan te voldoen, zonder dit te kunnen garanderen. Artikel 2 en 3 zijn van
toepassing en reeds aan consument verzonden facturen blijven geldig.

Artikel 7 – Klachten
7.1 Alle klachten en gebreken dienen binnen 2 dagen nadat deze bekend zijn geworden dan wel
bekend hadden kunnen zijn schriftelijk door Reflorez te zijn ontvangen. Wanneer die termijn niet
in acht wordt genomen komen eventuele aanspraken die consument heeft te vervallen.
7.2 Reflorez zal een klacht zo spoedig mogelijk beoordelen, adequaat afwikkelen en, indien
deze terecht is, zo nodig/mogelijk in overleg met consument oplossen.
7.3 Een klacht van consument geeft geen recht tot opschorting van de (betalings)verplichtingen
voor de klant, noch het recht om de overeenkomst op te zeggen en/of betaling (gedeeltelijk) na
te laten.
7.4 Een klacht na de klachttermijn kan niet leiden tot reclame, herstel of creditering/restitutie. Dit
geldt ook indien Reflorez niet in staat wordt gesteld om een klacht zo spoedig mogelijk op te
lossen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1 Reflorez is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de opschorting van haar
werkzaamheden of de opzegging van de overeenkomst wegens te late betaling door
consument.
8.2 Reflorez is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de uitvoering van de opdracht,
tenzij gedekt door haar verzekering of het gevolg van opzet of grove nalatigheid van Reflorez.
8.3 Reflorez zal schade bij gelegenheid van de uitvoering van de opdracht verhalen op zijn
eigen verzekering en vrijwaart Reflorez voor aanspraken tot schadevergoeding van derden. 
8.4 Reflorez is niet aansprakelijk voor indirecte schade.
8.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Reflorez tot het
moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Reflorez
bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8.6 Aansprakelijkheid voor consumenten vervalt na twee jaar. In het geval de klant geen
consument is, vervalt de aansprakelijkheid na één jaar.
8.7 Het schadebedrag dat voortvloeit uit de aansprakelijkheid is nimmer hoger dan het
factuurbedrag.

Artikel 9 – Overmacht
9.1 Er is sprake van overmacht indien een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis niet
aan Reflorez kan worden toegerekend. De gevolgen blijven daarom voor rekening van de
consument.
9.2 Omstandigheden welke niet aan Reflorez te wijten zijn, welke van dien aard zijn dat naleving
van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden
(zoals doch niet beperkt tot (i) extreem weer, (ii) intrekking van een of meerdere vergunningen
en (iii) nationale rouw) geeft haar het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of
de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Reflorez
behoudt in dat geval haar recht op vergoeding (waaronder doch niet beperkt tot kosten voor
door haar ingeschakelde derden). Indien er een overmachtssituatie ontstaat meldt Reflorez dit
z.s.m. aan de klant.
9.3 Indien een overmacht situatie langer duurt dan twee maanden, zijn Reflorez en de
consument gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.
9.4 In geval van ontbinding, zoals in het voorgaande punt, mag Reflorez het deel van de
overeenkomst dat hij reeds heeft uitgevoerd, in rekening brengen bij de consument.
9.5 Reflorez heeft geen schadeverplichting jegens de consument als hij de overeenkomst
ontbindt omdat er sprake is van overmacht.

Artikel 10 – Ontbinding van de overeenkomst
10.1 Reflorez is gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden, indien:
a. Consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt;
b. Na het sluiten van de overeenkomst Reflorez ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat consument haar verplichtingen niet
zal nakomen;
c. Indien beslag wordt gelegd op het vermogen van consument, dan wel aan haar
surseance van betaling wordt verleend, dan wel failliet wordt verklaard.
10.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Reflorez op consument
onmiddellijk opeisbaar.
10.3 Indien Reflorez tot ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan voor consument.

Artikel 11 – Einde overeenkomst
11.1 Indien de overeenkomst eenmalig of voor bepaalde tijd geldt, eindigt deze van rechtswege
zodra de uitvoering van de opdracht heeft plaatsgevonden of de termijn is verstreken, zonder

dat opzegging noodzakelijk is. Tussentijdse opzegging is alleen wegens gegronde redenen
mogelijk, zoals in artikel 4.8.

Artikel 12 – Toepasselijk recht
12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Reflorez en consument gesloten, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met de door
Reflorez gedane aanbiedingen en de met consument gesloten overeenkomsten alsmede alle
invorderingen wegens wanbetaling, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut
bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Reflorez, tenzij Reflorez verkiest de vordering in te
stellen voor de rechter van de woonplaats van consument.
12.3 Bij verschil van uitleg tussen de Nederlandse tekst en eventuele buitenlandse vertalingen
daarvan is de uitleg volgens de Nederlandse tekst bindend.
12.4 Geschillenbeslechting bij de rechtbank wordt zoveel mogelijk vermeden en in beginsel
wordt er aangestuurd op onderlinge beslechting.